Legislation

Companies that produce and trade propagating material need to comply with the phytosanitary and quality standards.

These standards are based on European legislation. EU member states translate these rules to national rules and laws.


Dutch
The policy regulations and inspection regulations for the Netherlands are embedded in the Seeds and Planting Materials Act. This legislation is contained in the Inspection Regulations Naktuinbouw.

European
Besides the Dutch policy regulations there are several European regulations. This mainly consists of directives for the various sectors. 

The current version of the European Union legislation and regulations can be found on Eur-lex.europa.eu. To find the right information, search on this website with the name or number of the legislation or regulations.

Arboricultural material
Beschikking van de Commissie van 21 februari 2003 houdende machtiging van de lidstaten om op grond van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad besluiten te nemen over in derde landen voortgebracht bosbouwkundig teeltmateriaal

Verordening (EG) Nr. 2301/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad met betrekking tot de definitie van geringe hoeveelheden zaad

Verordening (EG) Nr. 1602/2002 van de Commissie van 9 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de machtiging van lidstaten om het verkopen van gespecificeerd bosbouwkundig teeltmateriaal aan de eindgebruiker te verbieden

Verordening (EG) Nr. 1597/2002 van de Commissie van 6 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de vorm van de nationale lijsten van uitgangsmateriaal van bosbouwkundig teeltmateriaal

Verordening (EG) Nr. 1598/2002 van de Commissie van 6 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de wederzijdse administratieve bijstand tussen officiële instanties

Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Fruit crops
De basis is: Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (Herschikking)

Krachtens de oude richtlijn Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 (betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt) zijn een drietal uitvoeringsrichtlijnen nog tot 1-1-2017 van kracht. Het gaat om de volgende uitvoeringsrichtlijnen: 93/79/EEG, 93/64/EEG en 92/48/EEG.

  • Richtlijn 93/79/EEG van de Commissie van 21 september 1993 tot vaststelling van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad bij te houden lijsten van fruitgewassen en teeltmateriaal daarvan
  • Richtlijn 93/64/EEG van de Commissie van 5 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven, overeenkomstig Richtlijn 92/34/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt
  • Richtlijn 92/48/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 92/34/EEG van de Raad moeten voldoen

Vanaf 1-1-2017 zijn de volgende uitvoeringsrichtlijnen van kracht:

  • Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen
  • Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de gemeenschappelijke lijst van rassen
  • Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties.

Richtlijn 2003/111/EG van de Commissie van 26 november 2003 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 92/34/EEG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt.

75/287/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 april 1975 tot ontheffing van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van de toepassing van de richtlijn van 9 april 1968 ten aanzien van het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken(Slechts de teksten in de Engelse, Deense en de Nederlandse taal zijn authentiek) Publikatieblad nr L 122 van 14/05/1975 BLZ. 0015 - 0015

Vegetable plants
Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad

Richtlijn 93/62/EEG van de Commissie van 5 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven overeenkomstig Richtlijn 92/33/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad

Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie van 2 juli 1993 tot vaststelling van de schema's met de eisen waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, overeenkomstig artikel 4 vanRichtlijn 92/33/EEG van de Raad moeten voldoen

Vegetable seeds
Richtlijn 2004/117/EG van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG en 2002/57/EG met betrekking tot onderzoeken onder officieel toezicht en de gelijkwaardigheid van in derde landen geproduceerd zaaizaad

Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad

Beschikking 2004/842/EG: Beschikking van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het in de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouw- of groentegewassen is aangevraagd.

Ornamental crops
Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen

Richtlijn 1999/68/EG van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van aanvullende bepalingen met betrekking tot de op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad door de leveranciers bij te houden rassenlijsten van siergewassen

Richtlijn 93/49/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen

Richtlijn 1999/66/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende voorschriften voor het overeenkomstig Richtlijn 98/56/EG door de leverancier op te maken etiket of ander document

Beschikking van de Commissie van 25 mei 2007 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en verspreiding in de Gemeenschap vanRhynchophorus ferrugineus (Olivier) te voorkomen (2007/365/EG).

Beschikking van de Commissie van 12 juni 2007 tot vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van potato spinale tuber viroid (aardappelspindelknolviroide) te voorkomen (2007/410/EG). 

Legislation amateurrassen/instandhoudingsrassen
Richtlijn 2009/145/EG. Sinds 2009 is er nieuwe wetgeving vanuit Brussel omtrent het in het verkeer brengen van zoals Naktuinbouw het noemt 'amateurrassen & instandhoudingsrassen'. In de wetgeving wordt dit genoemd als: 'Tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen'.

Phytosanitary
Fytorichtlijn 2000/29/EG
Standaardbeschrijving plantenpaspoort

Browse
Browse European legislation